slovenčina

Militáriá a pracovné nástroje z dolného toku Hrona (K problematike vypovedacej schopnosti riečnych nálezov) Predbežne 32 689 znakov Alexander T. Ruttkay, (Archeologický ústav SAV, Nitra) 1.Abstrakt (anglický) Štúdia obsahuje zhodnotenie 99 železných a bronzových predmetov z viacerých chronologických fáz, ktoré sa vyzdvihli na 30 km dlhom úseku toku rieky Hron v katastroch siedmych obcí v okrese Levice. Je to doteraz najväčšia kolekcia tzv. riečnych nálezov materiálnej kultúry na Slovensku a má špecifickú vypovedaciu schopnosť. Po popise, rozbore funkcie a charakteristike slovenskej terminológie jednotlivých druhov predmetov nasleduje ich typologická a chronologická klasifikácia. Ďalšie časti štúdie a diskusia sa dotýkajú problematiky tangovaného regiónu dolného Pohronia v stredoveku a vypovedacej schopnosti analyzovaného súboru v závislosti od prírodného prostredia, vývoja osídlenia, komunikačnej siete a štruktúry vlastníctva.

angličtina

Military and working tools from the lower reaches of the Hron (On the issue of the telling power of river finds) Preliminary 32 689 characters Alexander T. Ruttkay, (Institute of Archeology SAS, Nitra) 1.Abstract (English) The study contains an evaluation of 99 iron and bronze objects from several chronological phases, which were highlighted on a 30 km long section of the Hron river in the cadastres of seven municipalities in the district of Levice. It is so far the largest collection of so-called river finds of material culture in Slovakia and has a specific telling ability. After the description, analysis of the function and characteristics of the Slovak terminology of individual types of subjects, their typological and chronological classification follows. Other parts of the study and discussion touch on the issue of the tangled region of the lower Pohronie in the Middle Ages and the explanatory power of the analyzed set depending on the natural environment, settlement development, communication network and ownership structure.

Zmluvné podmienky

Všetky preklady viet sa zaznamenávajú do databázy. Zaznamenané údaje sú verejne a anonymne zverejňované na webovej stránke. Preto vám pripomíname, že vaše osobné údaje a údaje by nemali byť súčasťou prekladov. Obsah vytvorený z používateľských prekladov môže zahŕňať slang, vulgárny výraz, sexualitu a podobne. Odporúčame, aby ste naše webové stránky nepoužívali v prípade nepohodlia, pretože vygenerované preklady nemusia byť vhodné pre ľudí všetkých vekových skupín a segmentov. Ak je obsah, ktorý naši používatelia pridali prekladom, tiež chránený autorskými právami alebo urážkami atď., Môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese:→„Kontakt“.


Pravidlá ochrany súkromia

Dodávatelia tretej strany vrátane Googlu používajú súbory cookie na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na vašom webe alebo na iných weboch. Používanie súborov cookie pre reklamy Googlu a jeho partnerom umožňuje zobrazovať reklamy pre používateľov na základe ich návštev na vašich weboch alebo na ostatných internetových weboch. Používatelia môžu prispôsobenú reklamu deaktivovať na stránke Nastavenia reklám. (Používateľov môžete upozorniť na možnosť deaktivovať používanie súborov cookie dodávateľov tretej strany pre prispôsobenú reklamu aj tak, že ich nasmerujete na stránku www.aboutads.info.)